Visual Impact test (VIT): Mittaamme tuotteen myynti-potentiaalin markkinoilla ja autamme saavuttamaan sen

Kaikki haluavat kasvattaa myyntiä. Jotta tämä onnistuisi, on tiedettävä asiakkaalle ratkaisevat asiat ostopäätöksessä. On myös tiedettävä, millä keinoin asiakkaan ostopäätöksiin vaikutetaan.

VIT:in avulla selvitetään miten tuotteen tai pakkauksen ulkonäköön liittyvät asiat vetoavat kuluttajaan. Kuluttajien silmissä tuote on juuri niin hyvä, kuin miltä se näyttää. VIT:in avulla selvitetään tuotteen sopivuus markkinoille ja ennakoidaan sen markkinaosuus tuotekategoriassa. Testin avulla yritys löytää ne keinot, joilla tuotteen myyntiä voidaan lisätä. Investoinnit ja kehittäminen kohdistuvat oikeisiin asioihin ja yritys voi saavuttaa kilpailuetua.

Testi vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

Miten pakkaus, konsepti, väri, merkki, muoto, design vetoaa kuluttajaan?

Miksi kuluttaja ostaisi tuotteen? Miksi ei ostaisi?

Tarvitaanko muutoksia ja minkälaisia?

Mikä on tuotteen markkinaosuus pakkauksen perusteella?

Miten tuote menestyisi markkinoilla olevien tuotteiden seurassa?

Testissä voidaan selvittää myös erilaisia skenaarioita. Esimerkiksi miten tuote otettaisiin vastaan ko. tuotteita paljon ostavien keskuudessa tai miten tuote soveltuu eri myyntikanaviin.

Testejä on tehty maailman laajuisesti jo tuhansia ja testin avulla saadun myyntiestimaatin korrelaatio (0.90—0.95) toteutuneeseen myyntiin on erittäin korkea.

Lisätietoja tuotteesta antaa myös:

Juha Marttila

Research Manager

040 5313100

Liikennebarometri 2013 Helsinki

Otantatutkimus Oy on tehnyt Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston toimeksiannosta Liikennebarometri 2013 -tutkimuksen, jossa tarkoituksena oli selvittää millaisena Helsingin asukkaat ja yritysten edustajat kokevat Helsingin kaupungin liikennejärjestelmän toiminnan. Arvioitavina olivat: autoliikenne, joukkoliikenne, pyöräily, jalankulku ja pysäköinti.
Raportti on luettavissa täältä.

Psoriasisliitto julkaisi tulokset psoriaatikoiden hoitokokemuksista

Lähes 40 % nivelpsoriaatikoista kokee hoidon ja seurannan riittämättömänä

Tuoreen tutkimuksen mukaan lähes puolella psoriaatikoista on myös niveloireita. Potilaista vain joka kolmannella on lääkärin tekemä kirjallinen hoitosuunnitelma ja lähes 40 % kokee puutteita sairautensa hoidossa ja seurannassa. Tulokset selviävät Otantatutkimus Oy:n Psoriasisliitolle ja AbbVie Oy:lle tekemästä tutkimuksesta (n=902).


28.1.-3.2.2013 vietetään Psoriviikkoa, joka huipentuu Valon päivään. Sen kunniaksi Psoriasisliitto on julkaissut mm. uusia julisteita sekä tämän tutkimustiedotteen.

Tutkimuksen toteutti Otantatutkimus Oy Psoriasisliiton ja AbbVie Oy:n toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 902 iho- ja nivelpsoriaatikkoa, joista 84 % oli Psoriasisliiton jäseniä. Tutkimus on toteutettu edellisen kerran vuonna 2006.

 

Lue koko tiedote psoriasisliiton sivuilta tästä linkistä

Sisäasiainministeriö julkaisi Poliisibarometrin 2012 tulokset

Poliisibarometrissä selvitettiin kansalaisten arvioita poliisin toiminnasta sekä kansalaisten vaikutelmia ja mielipiteitä poliisista.


Poliisibarometri: Kansalaiset edelleen pääosin tyytyväisiä poliisiin

Valtaosa suomalaisista on tyytyväisiä poliisin toimintaan viimeisimmän asiointikerran perusteella. Poliisin vahvuuksia ovat asiakkaan ymmärtäminen ja ammattimainen toimintatapa. Sen sijaan tiedonsaantia ei koeta aina riittäväksi asiointitilanteessa. Kriittisimmin poliisiin suhtautuvat alle 25-vuotiaat nuoret.

Pääosin kansalaiset luottavat poliisin kykyyn huolehtia yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta. Luottamus poliisin kykyyn kantaa kokonaisvastuu asiassa on kuitenkin hieman laskenut. Poliisin tehtävistä selvästi tärkeimpänä pidetään kiireellisiin hälytyksiin vastaamista. Poliisi on myös onnistunut tässä tehtävässä hyvin. Asiakkaiden mielestä poliisi on myös hoitanut lupapalvelut hyvin. Kokonaisuutena poliisin katsotaan onnistuneen tehtävissään melko hyvin.

Runsas viidennes suomalaisista pitää rikollisuutta lähiympäristössään vähintäänkin melko vakavana. Eri rikostyypeistä kansalaisia huolestuttavat eniten rattijuoppous ja ampuma-aseella tehdyt rikokset. Myös huumeiden käyttö ja myynti huolestuttavat monia. Suomalaisten mielestä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen voidaan vaikuttaa parhaiten vaikuttamalla nuorten huumeiden käyttöä koskeviin asenteisiin. Myös kouluissa tehtävä valistustyö koetaan tärkeänä vaikuttamiskeinona.
 

Verkkopalvelujen käyttö lisääntynyt

Poliisin verkkopalvelujen käyttö on yleistynyt selvästi. Lähes 40 % suomalaisista on käynyt joskus poliisin internetsivustolla. Poliisin näkyvyys lähiympäristössä on pysynyt ennallaan ja hieman jopa parantunut partiointihavaintojen useudella mitattuna. Arvio kiireellisen poliisiavun saamiseen kuluvasta ajasta on kasvanut jonkin verran. Aiempaa harvemmat uskovat saavansa poliisiapua alle 10 minuutissa.

Joka kymmenes suomalainen oli joutunut rikoksen uhriksi tai kohteeksi vuonna 2012. Kyseessä oli tavallisimmin omaisuusrikos tai omaisuuteen liittyvä vahingonteko.

Tutkimuksen toteutti Otantatutkimus Oy sisäministeriön toimeksiannosta ja sen tehtävänä oli selvittää 15–79 -vuotiaiden suomalaisten arvioita ja käsityksiä poliisin toimintaympäristöstä sekä poliisitoiminnan laadusta. Tutkimuksessa haastateltiin 1 018 henkilöä 80 paikkakunnalla viime vuoden loka-marraskuussa.

Tiedote aiheesta on luettavissa täältä.

Poliisibarometrin tulokset löytyvät sisäministeriön verkkosivuilta: www.intermin.fi/julkaisu/472012

Lisätietoja:
osastopäällikkö Kauko Aaltomaa, sisäministeriö, 071 878 8550,
neuvotteleva virkamies Esa Käyhkö, sisäministeriö, 040 731 15 84
tutkimuspäällikkö Juha Marttila, Otantatutkimus Oy, 010 386 8426

Viestintäviraston postipalvelututkimus julkaistu

Postipalvelujen käyttötavat monipuolistuvat
Perinteisiä postipalveluja on siirtymässä vähitellen omista toimipisteistään kauppoihin ja kioskeihin. Samalla asiakkaiden tarpeisiin kehitetään myös uusia palvelutapoja, joista uusimpina tulokkaina ovat pakettiautomaatit ja sähköiset postilaatikot.

Tiedot selviävät Viestintäviraston tuoreesta postipalveluita käsittelevästä markkinakatsauksesta sekä erillisestä kuluttajatutkimuksesta, jossa postipalvelujen käyttöä on tutkittu laajemmin.
Tutkimuksessa selvitettiin postipalvelujen käyttöä ja näihin palveluihin liittyviä tarpeita
nyt ja lähitulevaisuudessa. Vastaajina olivat kuluttajat ja yritykset toimipistetasolla.
Tutkimus toteutettiin kesä?heinäkuussa 2012. Aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin.
Kuluttajia haastateltiin yhteensä 2001. Näyte edustaa valtakunnallisesti manner-
Suomen väestöä. Yrityshaastatteluja tehtiin yhteensä 1021. Vastaajina olivat henkilöt, jotka päättävät postipalvelujen käyttöön liittyvistä asioista toimipisteessään.

Raporttiin pääset tästä linkistä.