Sisäasiainministeriö julkaisi Poliisibarometrin 2012 tulokset

Poliisibarometrissä selvitettiin kansalaisten arvioita poliisin toiminnasta sekä kansalaisten vaikutelmia ja mielipiteitä poliisista.


Poliisibarometri: Kansalaiset edelleen pääosin tyytyväisiä poliisiin

Valtaosa suomalaisista on tyytyväisiä poliisin toimintaan viimeisimmän asiointikerran perusteella. Poliisin vahvuuksia ovat asiakkaan ymmärtäminen ja ammattimainen toimintatapa. Sen sijaan tiedonsaantia ei koeta aina riittäväksi asiointitilanteessa. Kriittisimmin poliisiin suhtautuvat alle 25-vuotiaat nuoret.

Pääosin kansalaiset luottavat poliisin kykyyn huolehtia yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta. Luottamus poliisin kykyyn kantaa kokonaisvastuu asiassa on kuitenkin hieman laskenut. Poliisin tehtävistä selvästi tärkeimpänä pidetään kiireellisiin hälytyksiin vastaamista. Poliisi on myös onnistunut tässä tehtävässä hyvin. Asiakkaiden mielestä poliisi on myös hoitanut lupapalvelut hyvin. Kokonaisuutena poliisin katsotaan onnistuneen tehtävissään melko hyvin.

Runsas viidennes suomalaisista pitää rikollisuutta lähiympäristössään vähintäänkin melko vakavana. Eri rikostyypeistä kansalaisia huolestuttavat eniten rattijuoppous ja ampuma-aseella tehdyt rikokset. Myös huumeiden käyttö ja myynti huolestuttavat monia. Suomalaisten mielestä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen voidaan vaikuttaa parhaiten vaikuttamalla nuorten huumeiden käyttöä koskeviin asenteisiin. Myös kouluissa tehtävä valistustyö koetaan tärkeänä vaikuttamiskeinona.
 

Verkkopalvelujen käyttö lisääntynyt

Poliisin verkkopalvelujen käyttö on yleistynyt selvästi. Lähes 40 % suomalaisista on käynyt joskus poliisin internetsivustolla. Poliisin näkyvyys lähiympäristössä on pysynyt ennallaan ja hieman jopa parantunut partiointihavaintojen useudella mitattuna. Arvio kiireellisen poliisiavun saamiseen kuluvasta ajasta on kasvanut jonkin verran. Aiempaa harvemmat uskovat saavansa poliisiapua alle 10 minuutissa.

Joka kymmenes suomalainen oli joutunut rikoksen uhriksi tai kohteeksi vuonna 2012. Kyseessä oli tavallisimmin omaisuusrikos tai omaisuuteen liittyvä vahingonteko.

Tutkimuksen toteutti Otantatutkimus Oy sisäministeriön toimeksiannosta ja sen tehtävänä oli selvittää 15–79 -vuotiaiden suomalaisten arvioita ja käsityksiä poliisin toimintaympäristöstä sekä poliisitoiminnan laadusta. Tutkimuksessa haastateltiin 1 018 henkilöä 80 paikkakunnalla viime vuoden loka-marraskuussa.

Tiedote aiheesta on luettavissa täältä.

Poliisibarometrin tulokset löytyvät sisäministeriön verkkosivuilta: www.intermin.fi/julkaisu/472012

Lisätietoja:
osastopäällikkö Kauko Aaltomaa, sisäministeriö, 071 878 8550,
neuvotteleva virkamies Esa Käyhkö, sisäministeriö, 040 731 15 84
tutkimuspäällikkö Juha Marttila, Otantatutkimus Oy, 010 386 8426