Menetelmät

 

Tavoitteen saavuttamiseksi on valittava oikeat tutkimusmenetelmät ja prosessi. Yrityksen tavoite ja ratkaistavat ongelmat määrittävät kuinka syvällistä ja laajaa tiedon hankinta on. Otantatutkimuksen ammattitaidolla tutkimusprojekti toteutetaan niin, että luotettava ja tarkoituksenmukainen tieto tukee strategista päätöksentekoa. Ongelmasta riippuen tutkimusmenetelmä voi olla kvalitatiivinen, kvantitatiivinen tai niiden yhdistelmä.


Kvantitatiiviset menetelmät

 • Puhelinhaastattelut (CATI)
 • Henkilökohtaiset haastattelut (CAPI)
 • Hallitestit
 • Mystery-shopping
 • Internet-tutkimukset (CAWI)
 • Web-paneelit
 • Kirjekyselyt
 • Monitilaajatutkimukset

Kvalitatiiviset menetelmät

 • Ryhmäkeskustelut
 • Pienryhmät
 • Parihaastattelut
 • Käyttö- ja kokemuspäiväkirjat
 • Ostoskäynnit (etnograafiset)
 • Syvähaastattelut
 • Online -menetelmät

Kvantitatiivinen menetelmä

Kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta käytetään, kun kysyttävät asiat ovat tiedossa ja halutaan mitata asian esiintymistä perusjoukossa. Kysymykset voivat olla esikoodattuja tai avoimia ja tulokset esitetään numeerisina arvoina.

Kvantitatiivisen tutkimuksen onnistumisen kannalta oleellisia ovat kysymysten muotoilu ja otannan edustavuus. Tulokset ovat otoksen perusteella saatuja estimaatteja, joihin saattaa sisältyä satunnaisvaihtelun aiheuttamaa virhettä. Tämä keskivirhe kasvaa, kun otos pienenee. Tämä on otettava huomioon, kun suunnittelee otannan kokoa. Toisaalta liian suuri otos lisää kustannuksia.

Teemme kvantitatiiviset tutkimukset optimikustannuksilla ja takaamme työn laadun noudattamalla ISO 20252 -laatustandardia yhdistettynä omaan laadunvarmistukseemme.

Kvalitatiivinen menetelmä

Kvalitatiivista menetelmää käytetään, kun halutaan pureutua ongelman ytimeen ja ymmärtää syvällisesti kohderyhmän käyttäytymistä, asenteita ja motiiveja.

Aineisto kerätään vapaasti keskustelemalla mutta noudattamalla suunniteltua keskustelurunkoa. Suunniteltu keskustelun sisältö voi kuitenkin muuttua, mikäli esiin nousee keskustelun edetessä uusia asioita.

Kvalitatiivisen tutkimuksen onnistumisen tärkein osatekijä on tutkijan ammattitaito. Tutkija tekee keskustelurungon, johtaa keskustelua ja tekee tallennetusta aineistosta analyysin ja toimenpide-ehdotukset. Asiakkaalla on mahdollisuus seurata ryhmäkeskustelun etenemistä ryhmäkeskustelutiloissamme monitoreista ja tarvittaessa ehdottaa lisäasioita käsiteltäviksi.

Käytämme ryhmäkeskustelussa amerikkalaisen yhteistyökumppanimme kehittämää rentoutusmenetelmää. Menetelmän avulla ryhmä saadaan toimimaan paremmin ja se tuottaa parempaa tietoa.